unia

Máte záujem
o kúpu nehnuteľnosti?

Naša kancelária poskytuje klientom taktiež službu s názvom "Agent kupujúceho". Podstata spočíva v tom, že ak máte záujem kúpiť nehnuteľnosť môžeme...

viac

Máte záujem
o predaj nehnuteľnosti?

Naša kancelária poskytuje klientom taktiež službu s názvom "Agent predávajúceho". Podstata spočíva v tom, že ak chcete predať nehnuteľnosť budeme...

viac

Naši partneri

Juraj Kubík - JUTOM

Zabezpečovanie inžinierskej činnosti a stavebníctva - stavby rodinných domov, rekreačných chát a chalúp, prestavby a rekonštrukcie bytov, rodinných domov, terénne úpravy, realizácia prípojok inžinierskych sietí k stavebným pozemkom, vypracovanie projektov na stavby

SVIRŽ-ING, s.r.o.

Vypracovanie znaleckých posudkov, vykonávanie stavebného dozoru, inžinierskej činnosti pri stavbách

GEODETICKÉ SLUŽBY s.r.o.

Geodetické a kartografické služby

JANELI, s.r.o.

Ponúkame odborné vedenie podvojného účtovníctva a spracovanie daňových priznaní v zmysle platnej legislatívy malým a stredne veľkým spoločnostiam, živnostníkom a fyzickým osobám, ktoré podnikajú na základe osobitných predpisov.

ORNTH, s.r.o.

Laserové skenovanie, letecké snímkovanie, digitálne 3D modely, geodetické práce, servis a kalibrácie

JUDr. Ivana Špániková, advokátka

Zapísaná v zozname Slovenskej advokátskej komore pod registračným číslom 7052.
Občianske právo, obchodné právo, pracovné právo - právo obchodných spoločností, rodinné právo, vyživovacia povinnosť, vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, spory vo veci ochrany spotrebiteľa.

VIA, s.r.o.

- podpora pri získavaní dotácií a riadenie projektov
spracovanie projektového zámeru, žiadosti, finančnej analýzy
- riešenia v oblasti nakladania s odpadmi
nastavenie procesov, vedenie agendy, vzdelávanie v oblasti odp. hosp.
- ekonomické poradenstvo
kalkulácie, optimalizácia nákladov
- tvorba koncepčných a strategických dokumentov